სერვისები

  • წლიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას IFRS მოთხოვნების შესაბამისად აუდიტორულ, ფინანსურ, საბუღალტრო, საკონსულტაციო მოსახურებას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის, IFRS სტანდარტების დაცვით.
  • საბუღალტრო  მომსახურება
  • ფინანსური ოპერაციების სისწორის კვლევა
  • კომპანიის ფინანსური საქმიანობის გამჭვირვალობის ამაღლება;
  • კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების საიმედოობის ზრდა;
  • საბუღალტრო სააღრიცხვო სისტემის ეფექტურობის ზრდა და ხარვეზების გამოვლენა;
  • კომპანიის საგადასახადო რისკების შემცირება;
  • კონსულტაციები საგადასახდო საფინანსურ საკითხზე,
  • შიდა კონტროლის ეფექტურობა