ბუღალტერია

ბუღალტერია ერთერთ მნიშვნელოვან სპეციალობას წარმოადგენს. ნებისმიერი მოცულობის და ორგანიზაციული ტიპის ეკონომიკური
საქმიანობა წარმოუდგენელია საბუღალტრო დოკუმენტაციის წარმოების გარეშე.
სწორედ ამიტომ არის მუდმივად სხვადასხვა ორგანიზაციებში მოთხოვნა
კვალიფიციურ ბუღალტრებზე. ჩვენი სასწავლო პროგრამა ითვალისწინებს პრაქტიკოსი
ბუღალტრების მომზადებას, რომლებიც პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტაციის
წამოებასთან ერთად, ყოველთვიურად ანგარიშს წარადგენენ შესაბამის რაიონულ
საგადასახადო ინსპექციაში. ხოლო თავად ბუღალტერიის წარმოებას შეძლებენ
სხვადასხვა საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამებით. ბუღალტერიის ცოდნა მოეთხოვებათ არა
მხოლოდ ბუღალტრებს, არამედ ორგანიზაციის
დამფუძნებლებს, დირექტორებს და მენეჯერებს, რათა მათ შეძლოთნ ფინანსური ანგარიშგების წაკითხვა და გარჩევა, ასევე მნიშვნელოვანია
ბიზნესის მართვით დაკავებული პირებისთვის საგადასახადო და სამეწარმეო
კანონმდებლობის ცოდნა.Leave a Reply

[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]